Zorgvisie

 

Onze Montessori zorgvisie

Onderwijs met hoofd, hart én handen. Dat is onze missie! Deze drie pijlers maken deel uit van onze school en zijn alle drie even belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waarin je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht (hart).
Bij ons school gaat leren niet alleen over leren met je hoofd. Juist het ‘leren door te doen’ is net zo belangrijk (handen)!

Brede persoonlijkheid

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele – en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.

Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn om een inspanning te leveren om kinderen met leer – en ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Kinderen mogen verschillen

Wanneer we aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk. Sommige kinderen kunnen sneller voorruit, anderen hebben wat meer verwerkingstijd nodig.

Differentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. De klemtoon ligt hierbij op het opvolgen van de ontwikkeling van het individuele kind.

We gaan met andere woorden na wat je kind kan en hoever het kan geraken. Dat betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school.

 

Samen werken we aan de zorg voor elk kind

Het is voor u als ouder belangrijk om te weten wie in het team is betrokken en dusdanig aanspreekbaar is.

Het schoolteam

Drie maal per schooljaar vindt er een MDO (= Multi Disciplinair Overleg) plaats. Hier worden kinderen met hun noden uitgebreid besproken. Directie, CLB, betrokken leerkracht(en) en zorgcoördinator kunnen hierbij aanwezig zijn.

Het CLB

Het centrum voor leerlingbegeleiding is binnen onze school vertegenwoordigd voor wat betreft het opvolgen van de schoolse prestaties van leerlingen, hun sociaal emotioneel welzijn en hun medische zorg.
Het CLB team geeft tips aan leerkrachten, helpt bij het bepalen van doelstellingen binnen een handelingsplan en indien nodig voeren zij extra testen uit.

Het CLB is vaak doorverwijzende instantie voor verder onderzoek of overgang naar buitengewoon onderwijs. Dit gebeurt in overleg met het team.

De leerkracht

Een grote taak rust op de schouders van de leerkracht. Dit zowel in de onderbouw als midden- en bovenbouw.  Van de leerkracht wordt verwacht dat zij/hij alle kinderen grondig observeert en evalueert.
Tevens verwachten we van het leerkrachtenteam dat het ‘open staat’ voor de problemen van een kind en dat onze teamleden alle inspanningen leveren die binnen hun mogelijkheden liggen om leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

Dit houdt in :

 • Melden van een probleembij de zorgcoördinator. Bespreken binnen het zorgteam en met ouders.
 • Met hulp van zorgcoördinator en collega’s informatie inwinnen.
 • Met hulp van zorgcoördinator doelstellingenbinnen een handelingsplan bepalen.
 • Remediëren. Dit betekent leerstof extra inoefenen, met andere middelen. Dit gebeurt binnen of buiten de klas.
 • Differentiëren. Dit betekent leerstof aanpassen (naar hoeveelheid, inhoud of tempo) zodat de leerling die beter kan verwerken. Dit kan ook betekenen dat de leerling andere leerstof krijgt aangeboden dan de medeleerlingen.
 • Evalueren. Via gebruik van het leerlingvolgsysteem of (extra) testen.(voor alle leerlingen).
De zorgcoördinator

De zorgcoördinator in onze school kan je bereiken via mail, of spreek haar even aan op school. Contacteer de zorgcoördinator

Haar taken zijn :

 • Coördinatie van het zorgbeleid op school.
  • ‘Zichtbaar’ aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.
  • Opvolgen van de leerlingen.
  • Registratie van nuttige informatie.
  • Organisatie van overleg. Met ouders, CLB, directie, leerkrachten en externen.
  • Evaluaties uitvoeren. Testen.
  • Documentatie voorzien / verzamelen.
  • Nieuwe werkdoelen bepalen.

 

 • Ondersteunen van de leerkracht.
  • Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen.
  • Handelingsplan helpen opstellen, bijsturen en evalueren.
  • Zoeken naar oplossingen en interventies.
  • Collegiale coaching.

 

 • Betrokkenheid naar de leerling.
  • Hulp bieden en gesprekken voeren.
  • Uitvoeren en opvolgen van het handelingsplan.
  • Versterken van het welbevinden van de leerling.
Het ondersteuningsnetwerk, logopedisten en revalidatie

Op regelmatige tijdstippen is er een overleg met alle externe instanties die hulp bieden.

Externe therapie tijdens de lesuren is enkel mogelijk in de onderbouw. In de midden- en bovenbouw vindt de therapie ( kiné, logo, …) plaats buiten de schooluren.

Wij vinden het als school heel belangrijk om een open communicatie met u als ouders te kunnen hanteren. Dit in het belang van uw kind.
Indien wij problemen merken, wordt u zo snel mogelijk door de leerkracht op de hoogte gebracht.

U kunt ook met uw vragen en noden bij het schoolteam terecht.